Print Friendly, PDF & Email

Artikel 1 Kennisgeving privacy beleid

1.1 Lavendelboederij Ruitenborgh verstrekt deze privacy verklaring om u in kennis te stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy, en van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het door Lavendelboederij Ruitenborgh inwinnen en gebruiken van persoonlijke informatie.

1.2 Lavendelboederij Ruitenborgh respecteert en beschermt uw privacy. Lavendelboederij Ruitenborgh zet zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende Nederlandse privacy wetgeving wordt verwerkt, opgeslagen en beheerd. Onze website zijn zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen www.ruitenborgh.nl kunt bezoeken op Internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken. 

1.3 Een ieder die zijn gegevens achterlaat op de website is een inschrijver. Iedere inschrijver geeft Lavendelboederij Ruitenborgh toestemming om persoonsgegevens op te nemen in het geautomatiseerde bestand voor de doeleinden zoals die in artikel 2 staan omschreven.

1.4 Lavendelboederij Ruitenborghzal alle via deze website gesloten overeenkomsten en de daarvoor noodzakelijke gegevens standaard gedurende minimaal 7 jaar bewaren.

Artikel 2 Doel informatieverzameling

 

2.1 Mocht u ons persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met Lavendelboederij Ruitenborgh.

2.2 Lavendelboederij Ruitenborgh gebruikt de informatie die u verstrekt om uw behoeften beter te begrijpen en om u betere diensten te kunnen aanbieden. De door u verstrekte informatie gebruiken wij met name om u te helpen bij het voltooien van transacties, om het contact met u optimaal te laten verlopen, om u op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen, en om onze websites af te stemmen op uw behoeften. Creditcardnummers worden alleen gebruikt voor betaling en worden niet bewaard voor andere doeleinden. 

2.3 Lavendelboederij Ruitenborghzal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of verhuren, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij Lavendelboederij Ruitenborgh daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie van Lavendelboederij Ruitenborgh. 

2.4 Lavendelboederij Ruitenborghzal geen online verstrekte, persoonlijke informatie op enige andere manier gebruiken dan zoals in lid 1, 2 en 3 is beschreven, zonder u van tevoren hierover in te lichten.

Artikel 3 Koppeling websites derden

3.1 Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u www.ruitenborgh.nl. Lavendelboederij Ruitenborghheeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door Lavendelboederij Ruitenborgh bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.

Artikel 4 Veiligheid

4.1 Lavendelboederij Ruitenborghdoet het uiterste om uw gegevens veilig te stellen. Ten einde ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen, heeft Lavendelboederij Ruitenborghfysieke, elektronische en beheerprocedures opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen.

Artikel 5 Verdenking misbruik

5.1 Lavendelboederij Ruitenborgh behoudt zich het recht voor om zowel pro-actief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat Lavendelboederij Ruitenborghhet recht heeft om alle informatie van en over een inschrijver op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. Lavendelboederij Ruitenborghheeft daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de inschrijver op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kan Lavendelboederij Ruitenborghpassende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van de website van Lavendelboederij Ruitenborghof aangifte bij de politie.

Artikel 6 Cookies en IP-adressen

6.1 Lavendelboederij Ruitenborgh kan bepaalde informatie verzamelen (bijvoorbeeld IP-gegevens en Cookies) met als enige doel een beter inzicht te krijgen in de wijze en mate van het gebruik van de diensten van Lavendelboederij Ruitenborgh, ten einde deze diensten te verbeteren en optimaal af te stemmen op de wensen van de inschrijvers in het algemeen.

6.2 De informatie door inschrijver opgegeven kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Alle persoonsgegevens worden hierbij geanonimiseerd.

6.3 Om de privacy van inschrijvers te beschermen, zal alle informatie die via IP-gegevens en Cookies wordt verzameld, in principe algemeen en anoniem zijn, behoudens hetgeen bepaald in artikel 5. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een natuurlijke persoon te identificeren. Cookies worden in het algemeen gebruikt om onder andere adresgegevens en voorkeuren te onthouden. U kunt uw browser zodanig instellen dat Cookies worden geweigerd. Het gebruik van de diensten van Lavendelboederij Ruitenborgh zal hierdoor wel nadelige gevolgen hebben. Het zal onder andere de mogelijkheid tot het verstrekken van gepersonifieerde informatie over het aanbod van Lavendelboederij Ruitenborghbemoeilijken.

Artikel 7 Wijziging privacyverklaring

7.1 Lavendelboederij Ruitenborghheeft het recht deze privacy verklaring aan te passen zonder nadere aankondiging. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op de website www.ruitenborgh.nl en inschrijvers zullen per e-mail hiervan op de hoogte worden gesteld. Lavendelboederij Ruitenborghis nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacy verklaring.

Artikel 8 Klachten

8.1 Indien de inschrijver van mening is dat de bepalingen van deze privacy verklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van zijn gegevens, dient hij zich te wenden tot de directie van Lavendelboederij Ruitenborgh.

Artikel 9 Overgangs- en slotbepalingen
9.1 Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is deze verklaring van kracht gedurende de gehele looptijd van de inschrijvingen.

Voor vragen met betrekking tot deze privacy verklaring, de website of Lavendelboederij Ruitenborghkunt u terecht bij info@ruitenborgh.nl.

© 2009, Aecius juridisch advies, Groningen