Print Friendly, PDF & Email

Onze onderneming heeft algemene leveringsvoorwaarden vastgesteld om zodoende goede afspraken te maken en duidelijkheid te scheppen over de uitgangspunten die wij hanteren bij het maken van offertes en bij leveringen van goederen en diensten.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1                Definities

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch.

Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Ruitenborgh en Afnemer. Hieronder vallen ondermeer het aanbieden van workshops en presentaties en kamerverhuur.

Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Ruitenborgh en Afnemer.

Ruitenborgh: Lavendelboerderij Ruitenborgh, gevestigd te Nieuwediep (9512 SJ),ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 04084073.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ruitenborgh en Afnemer op grond waarvan Ruitenborgh Diensten en/of Producten ten behoeve van Afnemer levert.

Afnemer: natuurlijk of rechtspersoon die met Ruitenborgh een overeenkomst sluit of heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht op grond waarvan Diensten en/of Producten aan deze partij worden geleverd.

Consument: een natuurlijke persoon die Afnemer is en Diensten en/of Producten koopt en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2                Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.             De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen,           offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling,                schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering van    Diensten en/of Producten door Ruitenborgh aan of ten behoeve van Afnemer.

2.             De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten en/of Producten waarbij    Ruitenborgh geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en deze, al dan niet         bewerkt, aan Afnemer doorlevert, alsmede op Diensten en/of Producten die ter uitvoering van      de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van                 Ruitenborgh door een derde aan Afnemer wordt geleverd.

3.             Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf     uitdrukkelijk en schriftelijk door Ruitenborgh en Afnemer zijn overeengekomen.

4.             Ruitenborgh en Afnemer wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene               (inkoop of verkoop) voorwaarden van Afnemer van de hand.

5.             Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Ruitenborgh en Afnemer zullen alsdan met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

6.             Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, danwel zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7.             Indien Ruitenborgh niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ruitenborgh in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

8.             Ruitenborgh is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien Afnemer een wijziging in deze voorwaarden, wegens een dringende reden, niet accepteert, kan hij, tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is, na bekendmaking van deze dringende reden. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van het reeds betaalde plaats.

9.             Bij ongelijkheid prevaleren Nederlandse teksten te allen tijde boven vertalingen.

Artikel 3                Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

1.             Offertes van Ruitenborgh zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen        termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is             uitgebracht.

2.             Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij er een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.             Overeenkomsten komen tot stand doordat Ruitenborgh de door Afnemer schriftelijke verstrekte aanvaarding van de offerte of aanbieding bevestigd, danwel op het moment datRuitenborgh tot de uitvoering van de overeenkomst overgaat.

4.             Indien de opdracht van Afnemer (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte              opgenomen aanbod is Ruitenborgh daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet          overeenkomstig deze afwijkende opdracht tot stand, tenzij Ruitenborgh anders aangeeft.

5.             Ruitenborgh verplicht zich bij samengestelde aanbiedingen niet tot het verrichten van een              gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.      Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6.             Ruitenborgh behoudt zich het recht voor Afnemer te allen tijde, zonder opgaaf van reden, te         verwijderen en te verbieden verdere Diensten en/of Producten te bestellen.

7.             Aanvullingen en wijzingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

8.             De overeenkomst tot het verrichten van Diensten wordt aangegaan voor de duur van een opdracht, tenzij anders overeengekomen.

9.             Ruitenborgh is gerechtigd zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst over te dragen aan derden met schriftelijke kennisgeving aan de Afnemer. Afnemer kan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst alleen overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruitenborgh, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

10.           Het ontbindingsrecht van artikel 7:46d BW is niet van toepassing op Diensten, waaronder de        voor logies en vrijetijdsbesteding. Door het bestellen van een product geeft een Afnemer toestemming (conform artikel 7:46i lid 5 BW) om met de uitvoering van de Dienst te starten.

11.           Alle overeenkomsten tussen partijen zullen in het Nederlands zijn.

12.           Ruitenborgh behoudt zich het recht voor de overeenkomst per e-mail te ontbinden indien de           overeengekomen Producten niet langer leverbaar zijn, danwel niet langer leverbaar is voor de       overeengekomen prijs.

13.           Indien Afnemer uit meerdere (rechts)personen bestaat die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming            van deze verplichtingen.

Artikel 4                Prijzen en tarieven

1.             Alle door Ruitenborgh vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s en inclusiefomzetbelasting          (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief    transport-, aflevering-, administratie-, reis- en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk                 anders is vermeld.

2.             Ruitenborgh is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De          aangekondigde prijswijzigingen gaan direct na de aankondiging daarvan in, danwel op de aangegeven datum.

3.             Afnemer is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding         van de prijswijziging, indien de stijging meer dan 10% bedraagt. Opzegging dient bij aangetekend schrijven plaats te vinden.

4.             Ruitenborgh is gerechtigd alle prijsstijgingen bij haar leveranciers door te berekenen aan                Afnemer.

5.             Alle prijzen op de website, offertes, e-mails en overige documenten van Ruitenborgh zijn onder voorbehoud van type- en schrijffouten.

Artikel 5                Diensten

1.             Een aanvaarde opdracht leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van Ruitenborgh.Ruitenborgh verplicht zich opdrachten naar beste inzicht en vermogen, rekening houdende met de stand der techniek en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uit te voeren. Bij het uitvoeren van een adviesopdracht verplicht Ruitenborgh zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van Afnemer.

2.             Het staat Ruitenborgh vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door een door Ruitenborgh aan te wijzen personeelslid(leden) en/of ingeschakelde derde(n) uit te laten voeren, in ieder geval onder de voorwaarde zoals omschreven in artikel 11. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.             Ruitenborgh zal bij de uitvoering van overeenkomst, werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

4.             Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Ruitenborgh de uitvoering van die               onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Afnemer de resultaten van de                 daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.             Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ruitenborgh aangeeft dat deze             noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk     zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ruitenborgh worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ruitenborgh zijn verstrekt, heeft Ruitenborgh het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Afnemer in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat           Afnemer de gegevens aan Ruitenborgh ter beschikking heeft gesteld.

6.             Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Afnemer en/of van de bevoegde instanties, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen is. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Ruitenborgh zal daarvan, zover mogelijk, vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

7.             Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is    Ruitenborgh gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is         gegeven door Ruitenborgh en Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.

Artikel 6                Aanvaarding en bedenktijd voor Consumenten

1.             Niet-consumenten mogen Producten retour zenden wegens non-conformiteit, te weten zichtbare afwijkingen met het overeengekomene, binnen 7 dagen na aflevering. Daarna worden Producten geacht conform te zijn.

2.             Consumenten mogen de koop van Producten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst van een Product ontbinden. Ruitenborgh kan hiervan een schriftelijke bevestiging vragen. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het Product en de daaraan verbonden kosten. Producten kunnen uitsluitend geretourneerd worden indien ze ongeopend en ongebruikt zijn en in de originele verpakking zitten. De prijs en eventuele andere door de consumenten betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de Consument worden terugbetaald.

3.             Consumenten dienen binnen bekwame tijd na de ontdekking van zichtbare afwijkingen, uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst, Ruitenborgh op de hoogte te stellen van non-conformiteit.

Artikel 7                Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1.             Alle door Ruitenborgh geleverde Producten blijven eigendom van Ruitenborgh tot het moment van volledige betaling van al hetgeen Afnemer uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit, door Ruitenborgh geleverde Producten, aan Ruitenborgh verschuldigd is.

Afnemer heeft niet het recht om op niet betaalde Producten een pandrecht te vestigen, danwel enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde.

2.             Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het Afnemer toegestaan de Producten aan

derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is Afnemer gehouden de verkregen gelden onverwijld aan Ruitenborgh over te dragen, danwel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan Ruitenborgh over te dragen.

3.             Ruitenborgh is te allen tijde gerechtigd de Producten die zich onder Afnemer, danwel een derde bevinden, maar aan Ruitenborgh in eigendom toebehoren, onder zich te nemen, zodra de reële kans bestaat dat Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de overige rechten van Ruitenborgh, waaronder die tot schadevergoeding.

Artikel 8                Levering

1.             Opgegeven termijnen voor levering door Ruitenborgh zijn indicatief. Deze zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken. Ruitenborgh spant zich naar behoren in de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of opgegeven termijn brengt Ruitenborgh niet in verzuim. Ruitenborgh dient derhalve middels een schriftelijke ingebrekestelling een redelijke termijn van minimaal 21 dagen geboden te worden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2.             Ruitenborgh is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die, vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden, waaronder omstandigheden veroorzaakt door Afnemer, welke zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

3.             Afnemer is verplicht de Diensten en/of Producten af te nemen op het moment dat deze ter beschikking worden gesteld. Indien Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Ruitenborgh gerechtigd de Diensten en/of Producten op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Afnemer over op het moment waarop Diensten en/of Producten aan de Afnemer ter beschikking staan.

4.             Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden, waaronder bij levering van Producten van Derden.

5.             Ruitenborgh is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 9                Betaling

1.             De administratie van Ruitenborgh strekt tot volledig bewijs van het gefactureerde.

2.             Betaling dient te geschieden op de door partijen overeengekomen wijze, of indien partijen daarover geen specifieke afspraken hebben gemaakt op de op de factuur aangegeven wijze. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering als de dag van betaling.

3.             Afnemer dient de facturen van Ruitenborgh te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

4.             Alle betalingen door Afnemer aan Ruitenborgh worden in mindering gebracht op de eventueel opengevallen kosten en rente en voorts op de oudste nog openstaande facturen van Afnemer, ongeacht enige andere aanduiding door Afnemer.

5.             Enig beroep door Afnemer, niet zijnde consument, op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ruitenborgh.

6.             Indien Afnemer enige factuur van Ruitenborgh niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.

7.             Indien op de vervaldatum geen (volledige) betaling is ontvangen, is een consument de wettelijke rente verhoogd met 2% verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag, welk bedrag direct opeisbaar is. Een Afnemer niet zijnde consument, is 2% rente per maand verschuldigd.

8.             Bij uitblijvende betaling zal Ruitenborgh de vordering ter incasso uit handen geven. Afnemer is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Ruitenborgh geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,- exclusief BTW. Afnemer is over de incassokosten eveneens de rente verschuldigd.

9.             Indien Afnemer van mening is dat een factuur onjuist is, kan Afnemer zijn bezwaren uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Ruitenborgh kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Ruitenborgh een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde danwel het geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Afnemer aanvaard.

10.           Ruitenborgh is bevoegd iedere door Ruitenborgh aan Afnemer te leveren prestatie op te schorten tot er voldoening van het opengevallen bedrag door Afnemer heeft plaatsgevonden.

11.           Ruitenborgh is gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de Producten of enige garantie voor tijdige betaling te verlangen.

12.           Indien in de financiële positie van Afnemer na het totstandkomen van de overeenkomst, doch        voor de aflevering der Producten een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Ruitenborgh            gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst,                 danwel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

Artikel 10              Online betaling

1.             Ruitenborgh accepteert alleen de betaalmethoden, door betaling via iDEAL.

2.             Bij betaling met creditcard zal Ruitenborgh zich inspannen de gegevens beveiligd te verzenden. Ruitenborgh zal bij de uitgever van de creditcard autorisatie van de creditcard vragen.

3.             Bij de keuze voor de wijze van betaling behoudt Ruitenborgh zich het recht voor aanvullende gegevens te verlangen van Afnemer of aanvullende kosten door te berekenen.

4.             Na ontvangst van de betaling zal de bestelling van Afnemer geactiveerd worden, tenzij anders is aangegeven in de orderbevestiging.

5.             Voor een online betaling wordt gebruik gemaakt van betaalmethoden die door de banken zijn goedgekeurd.

Artikel 11              Wijziging en verhuizing

1.             Wijziging van het factuur-, vestigings- en/of correspondentieadres en overige administratieve

gegevens van Afnemer dienen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval uiterlijk 1 maand voor de daadwerkelijke wijziging plaatsvindt, schriftelijk aan Ruitenborgh worden medegedeeld.

2.             Bij uitblijven hiervan is Afnemer aansprakelijk voor eventuele schade die Afnemer en/of Ruitenborgh daardoor lijdt. Afnemer ontvangt binnen 1 week per e-mail een bevestiging van wijzigingen. Indien Afnemer niet binnen 1 week een bevestiging ontvangt, is de wijziging niet ontvangen bij Ruitenborgh.

3.             Wijziging of verhuizing van een dienst dient schriftelijk bij Ruitenborgh te worden aangevraagd. Ruitenborgh is gerechtigd bij wijziging en verhuizing van een dienst kosten in de rekening te brengen.

Artikel 12              Buitengebruikstelling

1.             Ruitenborgh is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de website en/of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud en/of aanpassingen ter verbetering, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding van Afnemer jegens Ruitenborgh ontstaat.

2.             Ruitenborgh heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Afnemer ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Ruitenborgh niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.

3.             Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Afnemer zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien Ruitenborgh toestemming heeft van het bevoegde gezag.

Artikel 13              Beëindiging

1.             Afnemer dient de overeenkomst op te zeggen met opgaaf van reden. Ruitenborghzal van iedere opzegging een bevestiging per e-mail sturen.

2.             Ruitenborgh is gerechtigd de overeenkomst per normaal schrijven, zonder opgaaf van reden, op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van minimaal 14 dagen.

3.             Een overeenkomst voor het te beschikking stellen van ruimte kan uitsluitend schriftelijk aangetekend opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. Voor het beschikbaar stellen van een verblijfsgelegenheid wordt de overeenkomst telkenmale met één dag verlengd, tenzij de overeenkomst is opgezegd voor 10:00 uur op de betreffende dag.

4.             Indien Afnemer niet binnen 1 week een bevestiging overeenkomstig ontvangt, is de opzegging niet ontvangen bij Ruitenborgh.

5.             Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.

6.             Ontbinding en opzegging ontslaan Afnemer niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Ruitenborgh geleverde Diensten en/of Producten.

7.             Ruitenborgh is gerechtigd de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst, op te schorten, danwel met onmiddellijke ingang te ontbinden en zonder dat Ruitenborgh hierdoor schadeplichtig wordt jegens Afnemer, indien:

1)       Afnemer failliet is verklaard, danwel een aanvraag hiervoor is ingediend;

2)       Voor Afnemer voorlopige of definitieve surseance van betaling is aangevraagd of verkregen;

3)       Afnemer het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;

4)       Ruitenborgh redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Afnemer om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

5)       Afnemer (een van) diens verplichtingen niet (volledig) nakomt.

Artikel 14              Aansprakelijkheid

1.             Ruitenborgh is bij haar activiteiten (gedeeltelijk) afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Ruitenborgh weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Ruitenborgh is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Afnemer en Ruitenborgh of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de overeenkomst met Ruitenborgh. Ruitenborgh zal zich bij schade uitsluitend gedragen als een bemiddelende tussenpersoon.

2.             Ruitenborgh is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

1.                    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

2.                    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ruitenborgh aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ruitenborgh toegerekend kunnen worden;

3.                    de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

3.             Iedere aansprakelijkheid van Ruitenborgh voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van indirecte schade waaronder aanvullende schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade, verlies of beschadiging van data en schade wegens gederfde omzet of winst.

4.             Afnemer, niet zijnde een Consument, vrijwaart Ruitenborgh voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, danwel onzorgvuldig gebruik van de aan Afnemer geleverde Producten en/of Diensten.

5.             Indien en voor zover Ruitenborgh jegens Afnemer tot enige schadevergoeding verplicht is voor directe schade, danwel voor een toerekenbare tekortkoming, komt deze schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag van de overeenkomst, danwel, indien er meerdere facturen zijn, de betreffende of laatste factuur.

6.             De totale aansprakelijkheid voor zaak- of letselschade zal in geen geval meer bedragen dan  â‚¬ 1.000.000,-, danwel hetgeen de verzekering van Ruitenborgh dekt per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

7.             Iedere aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat vergoed wordt door de verzekeraar van Ruitenborgh.

8.             Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds vereist dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan daarvan, per aangetekend schrijven bij Ruitenborgh meldt.

9.             Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die Ruitenborgh mocht lijden ten gevolge van een aan Afnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

10.           Ruitenborgh is nimmer aansprakelijk voor, al dan niet opzettelijk, door derde(n) toegebrachte schade.

11.           Iedere aansprakelijkheid gaat over op het moment van aflevering van de Producten.

Artikel 15              Overmacht

1.             In geval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

2.             Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transport- storingen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 16              Klachten & Garantie

1.             Slechts de garantie van de Producent van de Producten is van toepassing. Afnemer dient zich in beginsel rechtstreeks tot de Producent te wenden om een Product te herstellen of vervangen.

2.             Voor door Ruitenborgh aan Consumenten geleverde Producten van Derden is Ruitenborghgedurende zes maanden verantwoordelijk dat het afgeleverde Product aan de overeenkomst beantwoordt.

3.             Afnemer heeft geen enkel recht op garantie op de door Ruitenborgh geleverde Diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

4.             Klachten en aanspraken op garantie worden slechts in behandeling genomen indien deze schriftelijk binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende Diensten en/of Producten zijn ontvangen door Ruitenborgh.

5.             Afnemer dient te allen tijde een ingebrekestelling te versturen bij klachten of aanspraken op garantie. Een ingebrekestelling dient per aangetekende post verzonden te worden en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ruitenborgh in staat is adequaat te reageren en de klacht te onderzoeken.

6.             Een ingebrekestelling dient een redelijke termijn van minimaal 21 dagen te bevatten.

7.             Afnemer kan geen aanspraak maken op garantie indien de gebreken niet toe te rekenen zijn aan Ruitenborgh, danwel de producent van de Producten.

8.             Afnemer zal alle door Ruitenborgh voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Ruitenborgh in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de aard van de klacht, waaronder kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde Producten en/of Diensten.

9.             Een klacht ten aanzien van bepaalde Producten en/of Diensten schort de betalingsverplichting van Afnemer ten aanzien van die of andere Producten en/of Diensten nimmer op.

10.           Afnemer kan nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van de overeenkomst vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de eventuele overeengekomen garantieperiode.

11.           Indien een klacht gegrond is, zal Ruitenborgh trachten de werkzaamheden alsnog te (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Afnemer aantoonbaar zinloos is geworden of onmogelijk is. Dit dient door de Afnemer nadrukkelijk en schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

12.           Indien komt vast te staan dat een klacht (grotendeels) ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de Afnemer.

13.           In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Afnemer jegens Ruitenborgh en de door Ruitenborgh bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

Artikel 17              Intellectueel eigendomsrecht

1.             Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Diensten en/of Producten alsmede de       ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Ruitenborgh en Afnemer, danwel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Ruitenborgh of diens leveranciers. De levering van Diensten en/of Producten strekt nimmer tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

2.             Afnemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruitenborgh de Diensten       en/of Producten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaken, verveelvoudigen of aan          een derde ter beschikking stellen, behoudens die gevallen waarbij de toestemming uit de                 aard van de Dienst en/of het Product blijkt.

Artikel 18              Persoonsgegevens

1.             Het gebruik van de Dienst kan verwerking van persoonsgegevens met zich mee brengen. Ruitenborgh fungeert hierbij alsdan als bewerker. In die hoedanigheid zal Ruitenborgh zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen, doch Afnemer vrijwaart Ruitenborgh op diens eerste verzoek voor aanspraken van derden. Door het aangaan van deze overeenkomst geeft Afnemer Ruitenborgh opdracht om de persoonsgegevens van eindgebruikers te verwerken in het kader van de Dienst. Andere verwerkingen zal Ruitenborgh alleen uitvoeren in opdracht van Afnemer of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

2.             Afnemer geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming persoonsgegevens over Afnemer te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

3.             Op verzoek van Afnemer zal Ruitenborgh de door Ruitenborgh verwerkte en te verwerken gegevens schriftelijk of per e-mail bekend maken en/of wijzigen.

Artikel 19              Uitsluiting

1.             Ruitenborgh behoudt zich het recht voor om een Afnemer direct en zonder voorafgaande aankondiging uit te sluiten van elk gebruik van de website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden.

2.             Een uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Ruitenborgh om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20