Print Friendly, PDF & Email

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken wordt u gebruiker van deze website en stemt de gebruiker in met deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid:

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en zijn mitsdien niet uitputtend. Lavendelboederij Ruitenborgh behoudt zich het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen. Lavendelboederij Ruitenborgh is niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassing van deze website.

Lavendelboederij Ruitenborgh betracht bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van deze website uiterste zorgvuldigheid. Lavendelboederij Ruitenborgh staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

Lavendelboederij Ruitenborgh is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en welke voortvloeit uit het gebruik van deze website, danwel de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Op alle offertes, producten en diensten van Lavendelboederij Ruitenborgh zijn de Leveringsvoorwaarden van Lavendelboederij Ruitenborgh van toepassing. Deze kunt u vinden op www.ruitenborgh.nl

Intellectuele eigendomsrechten:

Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website derhalve niet toegestaan de informatie voor eigen gebruik te hanteren, op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar te stellen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Lavendelboederij Ruitenborgh.

Derde(n):

Indien u via deze website een website van derden (via een link) raadpleegt, wijst Lavendelboederij Ruitenborgh u erop dat deze informatie wordt verstrekt door die derde. Lavendelboederij Ruitenborgh aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites. Het enkele linken, danwel koppelen naar deze bestanden of websites houdt geen bekrachtiging daarvan in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van websites van derden of de inhoud daarvan kan een inbreuk op de rechten van deze derde opleveren, waaronder deze van intellectueel eigendom en privacy.

Vrijwaring:

Indien Lavendelboederij Ruitenborgh, danwel diens werknemers, leveranciers, partners, licentiehouders of de auteur van deze disclaimer gerechtelijk of buitengerechtelijke wordt aangesproken door derden wegens of ten gevolge van uw gebruik van deze website, de door u geplaatste informatie, vrijwaart u reeds nu en op eerste verzoek Lavendelboederij Ruitenborgh.

Voor vragen met betrekking tot deze disclaimer, deze website of Lavendelboederij Ruitenborgh kunt u terecht bij info@ruitenborgh.nl

© 2009, Aecius juridisch advies, Groningen.